คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรม
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง วิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรม แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 การทำโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ความสำคัญของโครงงาน เรื่อง ประเภทและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คุณลักษณะของโครงงานที่ดี เรื่อง การศึกษาผลกระทบของโครงงาน เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน เรื่อง การเขียนรายงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงาน เรื่อง การนำเสนอผลงาน แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
ปัญญาประดิษฐ์ My friend is AI (ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์ ปัจจุบันนี้เรากำลังใช้ AI โดยไม่รู้ตัว

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
KRUAPHIRAK.COM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ E-learning ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครบถ้วน เทคโนโลยีไม่มีวันหยุดนิ่ง เราจึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

หลักการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม เพราะเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทราบถึงข้อมูลเข้า (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผล (Output) ทั้งหมดของการเขียนโปรแกรม เพื่อความง่ายและความรวดเร็วต่อการเขียนโปรแกรม

อ่านต่อ

ผังงานและการเขียนโปรแกรม

ผังงาน (flowchart) คือ แผนภาพซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายบ่งบอกว่า ขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทำงาน ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ว่าในการทำงานนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง และมีลำดับอย่างไร ประโยชน์ของผังงาน

อ่านต่อ


AI จีน โชว์ล้ำ จำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที [อ่านต่อ]

AI จีน สามารถกวาดรางวัลที่ 1-5 เวทีแข่งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระดับโลก (FRVT) ซึ่งเปิดฉากการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา โดย AI จากจีน สามารถจำหน้า 10 ล้านคนในหลักวินาที ...

10 ภาษา Programming ยอดนิยม [อ่านต่อ]

IEEE Spectrum ได้ออกมาเผยถึงผลการจัดอันดับของภาษา Programming ที่มีความนิยม 10 อันดับ

การใช้ Big Data ในการพัฒนาธุรกิจ [อ่านต่อ]

Big Data คือการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของข้อมูล ปัจจุบันนิยมนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ