คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรม
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง วิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรม แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 การทำโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ความสำคัญของโครงงาน เรื่อง ประเภทและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คุณลักษณะของโครงงานที่ดี เรื่อง การศึกษาผลกระทบของโครงงาน เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน เรื่อง การเขียนรายงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงาน เรื่อง การนำเสนอผลงาน แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
ปัญญาประดิษฐ์ My friend is AI (ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์ ปัจจุบันนี้เรากำลังใช้ AI โดยไม่รู้ตัว

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

การศึกษาผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์

     โครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีขึ้น หากแต่มนุษย์จะเป็นผู้เลือกที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้พัฒนาควรตระหนักในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีดังนี้
   1. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับการซื้อขาย การจับจ่ายใช้สอยและรายได้ของคนในสังคม
   2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในสังคม
   3. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม้ ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ

ที่มาของภาพ : http://variety.teenee.com/science/5176.html

การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงงาน
   1. การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครง งาน การประเมินผลกระทบโครงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ผลงานของโครงงานคงไม่ส่งผล กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การใช้วัสดุอื่นแทนทรัพยากรธรรม ชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ วัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพ ความรับผิดชอบด้านการ ศึกษา ความรับผิดชอบด้านมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม การสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับโครง งาน การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน การสำรวจข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
   2. การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม กับโครงงานระบบสารสนเทศทางสนเทศทางธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐาน ข้อมูล MySQL กราฟิก Adobe Photoshop cs5 ฮาร์ดแวร์ แอนมินชั่น Adobe Flash , 3D Max ฮาร์ดแวร์ Visual Basic , Visual C# ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP หรือ windows 7 ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 กราฟิก Adobe Photoshop CS ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP , HTML , Java ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP

ที่มาของภาพ : https://www.escolaweb.com.br/blog/mudar-de-software-de-gestao-escolar/ประเภทและความสำคัญของโครงงาน คุณลักษณะของโครงงานที่ดี การศึกษาผลกระทบของโครงงาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

การเขียนรายงานบทที่ 1 การอ้างอิงและการนำเสนอโครงงาน การจัดทำภาคผนวก การนำเสนอผลงาน