คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรม
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง วิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรม แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 การทำโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ความสำคัญของโครงงาน เรื่อง ประเภทและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คุณลักษณะของโครงงานที่ดี เรื่อง การศึกษาผลกระทบของโครงงาน เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน เรื่อง การเขียนรายงาน เรื่อง การนำเสนอโครงงาน เรื่อง การนำเสนอผลงาน แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
ปัญญาประดิษฐ์ My friend is AI (ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์ ปัจจุบันนี้เรากำลังใช้ AI โดยไม่รู้ตัว

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักการเขียนโปรแกรม

     การเขียนโปรแกรมต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม เพราะเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทราบถึงข้อมูลเข้า (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผล (Output) ทั้งหมดของการเขียนโปรแกรม เพื่อความง่ายและความรวดเร็วต่อการเขียนโปรแกรม

หลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม ดังนี้

   1.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ คือ สิ่งที่ได้หลังจากประมวลผล ผลลัพธ์มีหลายรูปแบบ เช่น ผลการคำนวณ รูปแบบกราฟ รูปแบบรายงาน ซึ่งการวิเคราะห์ผลลัพธ์นั้นควรคำนึงถึงความต้องการ และความเหมาะสมในลักษณะงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มาของภาพ : https://www.goodfreephotos.com/business-and-technology/website-analytics-traffic-graphic.jpg.php

   1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้งาน ( User ) ได้ป้อนเข้าสู่ระบบ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องผู้ใช้งานต้องการ เช่น พนักงานกรอกชั่วโมง OT ในแต่ละวัน ครูกรอกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อคำควณหาเกรด

   1.3 การวิเคราะห์ตัวแปร คือ สิ่งที่บรรจุข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรม ถ้าเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลของตัวแปรเปรียบเสมือนกล่องบรรจุของที่บรรจุของแต่ละประเภท ดังรูปภาพ

   1.4 การวิเคราะห์วิธีการ คือ ลำดับขั้นตอน การทำงานของระบบ การแก้ปัญหา

ที่มาของภาพ : https://materiais.resultadosdigitais.com.br/checklist-para-ter-uma-agencia-de-sucesso